Mitani စက္မႈလုပ္ငန္းအစုရွယ္ယာကုမၸဏီ

မိတ္ဆက္

 ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ကုမၸဏီကို1962ခုႏွစ္မွစတင္၍တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္ကာလ ေရစီးေၾကာင္းေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။
 လုပ္ငန္းႀကီး(3)မ်ိဳးကို အဓိကလုပ္ကိုင္၍ အက်ိဳးတူဖက္ဆက္ရွယ္ယာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
(1) စက္ကိရိယာတပ္ဆင္ျခင္းကိုကူညီေထာက္ပ့ံေပးေသာဓာတုေဗဒစက္မႈေဆး၀ါးပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ ျခင္း။ ရီဆုိင္ကယ္ေဆး၀ါး ပစၥည္း၊ တိုးကိုင္း (ဂ်ပန္ အေရွ႕ပိုင္း ပင္လယ္ေဒသ) (No.1)
(2) ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကိုျပန္လည္သန္႔စင္ေပးျခင္းကိုအဓိကထားလုပ္ေဆာင္၍ (ေရသန္႔စင္ေဆး)ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (အစုရွယ္ယာNo1)
(3) (3) ကားအေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း (ေဒသတြင္း No.1 ကိုရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။)
 အထက္ပါအဓိက လုပ္ငန္းႀကီး(3) ခုက ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္အျပင္ ၎အက်ိဳးတူ ဖက္ဆက္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကယ္မီကယ္ပစၥည္း၊ အေဆာက္အအုံသုံးပစၥည္း၊ သံထည္စတီးပစၥည္း၊ စကၠဴသုံး ပစၥည္း၊ ကားပစၥည္း၊ အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္း၊ ခ်ည္ထည္ပစၥည္း ဖိုက္ဘာသုံးပစၥည္း အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ လာလွ်က္ ရွိပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအေနျဖင့္ ကားပစၥည္းစက္ရုံကို စက္ရုံအသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏အၾကမ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္

ကုမၸဏီအမည္: Mitani Kogyo Co., Ltd.
ကိုယ္စားလွယ္ျပဳသူ: ႀကီးၾကပ္တည္ေထာင္သူဥကၠ႒ Mitani Michiro
တည္ေထာင္သည့္ႏွစ္: 1962 ခုႏွစ္ 11 လ (ဟဲအိ၀ ဂ်ပန္သကၠရာဇ္ 37 ခုႏွစ္)
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ: သိန္း 3000 ယန္း
အက်ိဳးတူအစုရွယ္ယာကုမၸဏီ: MT AquaPolymer, Inc., Oji Paper Co., Ltd., Oji F-Tex Co., Ltd., Oji Materia Co., Ltd., Omi Mining Co., Ltd., Kawai Lime Co., Ltd., Kawasaki Heavy Industries Ltd., Kyokuyo Co., Ltd., Kuraray Co., Ltd., KOWA Kogyosyo Co., Ltd., Suzuki Motor Corporation, Daiseki Co., Ltd., Taihei Chemical Industrial Co., Ltd., Taiheiyo Cement Corporation, Taki Chemical Co., Ltd., Denso Corporation, Toagosei Co., Ltd., Toa Business Associates, Dupont-Toray Co., Ltd., Toshiba Corporation, Toyota Motor Corporation, Nippon Aqua Co., Ltd., Mitsubishi Fuso Truck and Bus Co., Ltd.

三谷興業株式会社 エントランス

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ

① ဓာတုေဗဒပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္း။
 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီစစ္ စစ္ေဆး၍ သုေတသနျပဳလုပ္၍ ရရွိလာေသာ ရလာဒ္ကို အေျခခံ၍ စက္မႈလုပ္ငန္းေဆး၀ါးပစၥည္းႏွင့္တကြ ရီဆုိင္ကယ္အျဖစ္ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ ရေသာေဆးမ်ားကို ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို သက္သာေစ၍ အထူးခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏႈန္း ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီးကို အေထာက္အကူဲျပဳလ်က္ရွိပါသည္။
② ေရသန္႔စင္ေဆးထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္မႈ
 ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကိုျပန္လည္သန္႔စင္ေပးျခင္းကိုအဓိကထား၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ( ေရသန္႔စင္ ေဆး) ေရညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္သန္႔စင္ေပးေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရျခင္းအျပင္ အထူးခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိပါသည္။
③ ကားအေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
 ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီ၊အစုရွယ္ယာ၀င္ကုမၸဏီအလုံးစုံေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္အသုံးျပဳသည့္ကားမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိန္းမႈကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်စြာ ျမင့္မားေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အေထာက္ပ့ံျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ကားအမ်ိဳးအစားအလိုက္ မည္သည့္ကား အမ်ိဳးအစားကိုမဆို customer စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကားကုမၸဏီ အမ်ိဳး အစားအလိုက္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း ေပးျခင္းလုပ္ငန္း၊ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္း ၊ ကားပိန္႔ျခင္း၊ ခ်ိဳင့္ျခင္း မ်ားကို လွပေသသပ္စြာ ေဆးမႈတ္ ျခင္းမ်ားကိုလဲ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကုမၸဏီသမိုင္

1960 ခုႏွစ္: Mitani Shokai Co.,Ltd. ကုို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
1962 ခုႏွစ္: Mitani Kogyo Ltd.
1966 ခုႏွစ္: Mitani Kogyo Co., Ltd. ေမာ္ေတာ္ကား ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္ေရးစက္ရုံ
1972 ခုႏွစ္: Kasugai City ေရသန္႔စင္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ စက္ရုံ
1973 ခုႏွစ္: Toagosei Co.,Ltd ဓာတုေဗဒေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း Nagoya စက္ရုံရွိ Toa Seibi အမည္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
1983 ခုႏွစ္: Kasugai စက္ရုံရွိရုံးခန္းႏွင့္တကြစစ္ေဆး စမ္းသပ္ခန္း ကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
1985 ခုႏွစ္: ပင္မရုံးခ်ဳပ္ကို Nagoya Nakaku Sakae တြင္ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
2009 ခုႏွစ္: ပင္မရုံးခ်ဳပ္ကို Nagoya Nakaku Nishiki တြင္ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
2011 ခုႏွစ္: Kasugai စက္ရုံတြင္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းသိုေလွာင္ကန္ ကိုတည္ ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။
2018 ခုႏွစ္: Kasugai စက္ရုံတြင္ ဓာတုေဗဒ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
2018 ခုႏွစ္: ပင္မရုံးကို ေနရာခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ ေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ထားပါသည္။
2019 ခုႏွစ္: ို္င္ငံျခားသား ရုံး၀န္ထမ္းမ်ားကိုခန္႔အပ္ထားျခင္းမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

エントランス